Kamis, 09 Februari 2012

Fadilah membaca ayat-ayat al-Ma'surat :)

Ayat Ma'surat dalam pengertiannya ialah kumpulan dari ayat-ayat al-Qur'an utama dan hadis yang diwirid setiap pagi dan petang. ayat ma'surat antara lain:
 • QS. Al-Baqarah ayat 1-5
 • QS. Al-Baqarah ayat 255-257
 • QS. Al-Baqarah ayat 284-286
 • QS. Ali Imran ayat 2
 • QS. Taha ayat 111-112
 • QS. At-Taubah ayat 129 (dibaca 7x)
 • QS. Al-Isra' ayat 110-111
 • QS. Al-Mu'minun ayat 115-118
 • QS. Ar-Ruum ayat 17-26
 • QS. Al-Mu'min ayat 1-3
 • QS. Al-Hasyr ayat 22-24
 • QS. Az-Zalzalah ayat 1-8
 • QS. Al-Kafirun 1-6
 • QS. An-Nashr ayat 1-3
 • QS. Al-Ikhlas ayat 1-4 (dibaca 3x)
 • QS. Al-Falaq ayat 1-5 (dibaca 3x)
 • QS. An-Naas ayat 1-6 (dibaca 3x)
 berikut ini ialah faedahnya:
 • diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dari Anas ra. dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda,"Barangsiapa di waktu pagi mengatakan 'audzubillahis sami'il alimi... akan dibebaskan dari gangguan syetan hingga sore.
 • Ubai bin Ka'ab ra. menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggaman tangan-Nya, tidaklah diturunkan di dalam Taurat, Injil, atau Furqan yang sebanding dengan Al-Fatihah. sesungguhnya ia merupakan tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur'an yang Agung yang dianugerahkan kepadaku." (HR. Tirmidzi dan ia mengatakan "Hadits Hasan Shahih).
 • diriwayatkan juga oleh Ath-Tabrani dalam kitab Al-Kabir dan Al-Hakim dalam shahihnya dari Ibnu Mas'ud ra., Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barangsiapa membaca sepuluh ayat: empat ayat dari awal surat Al-Baqarah, ayat kursi dan dua ayat sesuadahnya, serta ayat-ayat terakhir dari Al-Baqarah tersebut, maka rumahnya tidak akan dimasuki oleh syetan sampai pagi."
 • Dari Al-Qasim bin Abdulrahman ra., dari Nabi SAW bahwa asma Allah yang agung itu ada pada tiga surat dalam Al-Qur'an yakni: Surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan surat Taha. Al Qasim berkata,"kemudian aku mencarinya, maka aku mendapatkan pada surat Al-Baqarah adalah ayat kursi 'Allahu La Illaha Illa huwal Hayyul Qayyum', pada surat Ali Imran adalah ayat,'alif lam mim, Allahu la illaha illa huwal hayyul qayyum', dan pada surat Taha adalah ayat,'wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum,'. (HR. Al-Hakim)
 • dari Abu Darda ra., dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda,"Barangsiapa di waktu pagi atau sore membaca: hasbiyallahu... (QS. At-Taubah: 129) tujuh kali, maka Allah akan mencukupi apa yang diinginkan dari perkara dunia dan akhirat." (HR. Ibnu Sunni dan Ibnu Asakil secara marfu')
 • Dari Abu Musa Al-Asy'ari ra., berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Barangsiapa pada waktu pagi dan sore membaca: qulid'ulaha awid'urrahman... sampai akhir ayat, maka hatinya tidak akan mati pada hari dan malam itu." (HR. Ad-Dilami dalam kitab Musna Al-Firdaus)
 • Dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari ayahnya berkata,"Pada suatu peperangan Rasulullah SAW memberikan nasehat kepada kami agar membaca:afahasibtum annama khalaq-nakum dan ayat-ayat berikutnya. kamipun membacanya, maka kami berhasil memperoleh kemenangan dan keselamatan." (HR. Ibnu Sunni, Abu Nu'aim, dan Ibnu Mandah, Ibnu Hajar berkata 'sanadnya bisa diterima').
 • Ibnu Abbas ra., meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Barangsiapa ketika pagi membaca: subhanallahi hiina... sampai pada.. wakazalika tukhrajun, maka ia akan menemukan apa-apa yang hilang pada hari itu, dan barangsiapa membacanya pada sore hari, akan ia menemukann apa yang hilang pada malamnya." (HR. Abu Dawud).
 • Dari Abu Hurairah ra., berkata bahwa telah bersabda Rasulullah SAW,"Barangsiapa membaca Haamiim... dalam surat Al-Mu'min sampai illaihil mashir, dan ayat kursi, maka ia akan dipelihara oleh kedua ayat tadi sampai sore dan barangsiapa membacanya pada sore hari, maka kedua ayat itu akan menjaganya sampai pagi hari." (HR. At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Ibnu Sunni, dan Al-Maruzy).
 • Dari Abu Umamah ra., bahwa Nabi SAW bersabda: "Barangsiapa membaca ayat-ayat akhir surat Al-Hasyr pada waktu malam atau siang, Allah akan menjamin baginya surga." (HR. Al-Baihaqi)
 • Dalam hadits riwayat Ibnu Abbas ra., marfu' disebutkan bahwa, idza'zulzilat itu menyamai separo Al-Qur'an." (HR. At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari hari hadits Yaman bin Al-Mughirah).
 • Hadits Ibnu Abbas ra., 'qulya ayyuhal kafirun itu menyamai seperempat Al-Qur'an." (HR. At-Tirmidzi dan Al-Hakim, dia mengatakan 'sanadnya shahih').
 • Hadits dari Anas ra., bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada salah seorang sahabatnya, "Bukankah bersamamu idzaja-a nashrullahi walfathu?" sahabat tadi menjawab,"Ya.," Rasulullah SAW bersabda,"Ia menyamai seperempat Al-Qur'an." (HR. At-Tirmidzi).
 • Dari Abdullah bin Hubaib ra., berkata,"(suatu ketika) kami keluar pada malam yang gelap gulita dan sedang hujan. kami meminta kepada Rasulullah SAW agar berkenan mendoakan kami. maka kami pun menjumpai beliau. lalu beliau bersabda,"Katakanlah!" saya tidak mengatakan apa-apa. kemudian beliau bersabda,"Katakanlah!" saya tidak mengatakan apa-apa. kemudian saya bertanya,"Apa yang harus saya katakan, wahai Rasulullah?" beliau bersabda,"qulhuwallahu ahad dan dua surat perlindungan (Al-Falaq dan An-Naas) tatkala sore dan pagi hari masing-masing 3 kali, niscaya ia sudah mencukupi dari segala sesuatu." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan An-Nasa"i").

Tidak ada komentar:

Posting Komentar